Lezingen 2018-2019

Meditatiewerkplaats 2019

Danielle van Dijk, auteur en leraar Stichtse Vrije School en Christa van Kan, kunstenares en leraar kunstzinnige vormgeving, verzorgen vanaf januari 2019 ook weer een meditatiewerkplaats, inclusief lezingen en kunstzinnige verwerking: 5 zaterdagen van 9.30-12.15 voor 90 euro, inclusief materiaal, koffie/thee; info zie onder kopje meditatiewerkplaats

 


Dinsdag 25 september 20.00-22.00
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist

Vrijwillige bijdrage

‘De (meer)waarde van het vrijeschoolonderwijs’

Lezing voor de ouders van klas 7, 8 en 9; ook geschikt voor ouders van hogere klassen of belangstellenden.Danielle van Dijk en Frans Lutters, beiden Bovenbouw-leraren en enkele leraren van de Middenbouw (klas 7/8) vertellen over de meerwaarde van het vrijeschool-onderwijs.

Wat doen wij anders? En waarom doen wij dat?

De vrije scholen zijn gebaseerd op het mensbeeld en de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner. Met deze inzichten kunt u op deze avond kennis maken. Het drie-en vierledig mensbeeld en de ontwikkelingsfasen van het kind worden in grote lijnen geschetst; enkele kenmerkende praktijkvoorbeelden uit lessen worden gegeven.

NB: De opbrengst van deze avond gaat in haar geheel naar onze Michael-actie: bomen planten voor het behoud van de bijen in Nederland. Geef dus met gulle hand!

Kooruitvoering Stichtse Vrije School Tivoli Utrecht, mei 2017


Dinsdag 30 oktober 2018 2018 20.00-22.00
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist

Vrijwillige bijdrage

Onze gestorvenen

Enkele dagen voor Allerzielen (2 november) verzorgen Danielle van Dijk en Frans Lutters en samen een avond over de wereld van de gestorvenen: Wat gebeurt er als een dierbare sterft? Hoe is de reis van de ziel na de dood? Maar ook: kunnen wij op aarde iets doen voor onze doden? Zijn er spreuken of meditaties? En misschien ook: hoe houden we onszelf op de been?

NB: Een tafel met literatuur over dit onderwerp is aanwezig; de behandelde spreuken kunnen na afloop van de avond overgeschreven worden.


Zaterdag 10 november 2018 10.00-15.30
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist

Symposium over de filosoof/antroposoof Roland van Vliet (1960-2016) en zijn grote betekenis voor het herontdekken van het manicheïsme en het breder bekend maken van de christologie van Rudolf Steiner.

Roland van Vliet heeft op de Stichtse Vrije School meerdere keren een lezing gehouden of een opmaat verzorgd. Hij was actief als filosoof en maakte het begrip persoonlijk leiderschap bij een breder publiek bekend. Hij verzorgde een eigen opleidingsinstituut Manisola.

Dit symposium wordt georganiseerd door een speciale initiatiefgroep: voor meer informatie en voor aanmelding (verplicht) zie: www.antrovista.nl bij agenda en datum voor de exacte tijden.

Danielle van Dijk houdt op dit symposium een lezing over het manicheïsme.

Toegang voor de gehele dag: 30 euro; boekentafel aanwezig


Donderdag 18 oktober 2018 10.30-12.00;
Huize Valckenbosch, Van Tetslaan 2 Zeist

Toegang 8 euro, te betalen aan de balie

De Keltische cultuur als bakermat van het christendom

Danielle van Dijk

Jezus en Maria Magdalena, glas-in-loodraam, Dervaig, Isle of Mull, Schotland. Keltisch gebruik van Hand Fasting bij een huwelijksvoltrekking


Vrijdag 8 maart 2019 19.30-22.00
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist

Vrijwillige bijdrage

Boudicca voert 80.000 Kelten aan in haar strijd tegen de Romeinen (ca. 60 na Christus)

Sterke vrouwen in de geschiedenis; mannen met vrouwelijke kracht, Danielle van Dijk

In onze tijd is het hard nodig het vrouwelijke te honoreren op alle gebieden. Onze beschaving roept om een nieuwe cultuur: een cultuur van het hart. Dat waren in 1923 al woorden van Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie en dat is nog steeds actueel.

Het hart is het allerbelangrijkste orgaan voor de menselijke ziel; in het hart leeft de intuïtie, het gevoel, het diepste weten van het individu. Het is inmiddels bekend dat het hart de hersenen meer aanstuurt dan andersom. Bij een eerste indruk van iemand gaat er bijvoorbeeld vanuit het hart eerst een signaal naar de hersenen. Alles begint eigenlijk bij het hart: heb ik ergens affiniteit mee? Hoe voel ik me bij iets of iemand? Pas dan ga ik aan de slag en span mijn hersenen in.

De vrouw en de vrouwelijke eigenschappen zijn bij uitstek die eigenschappen die we sterk moeten ontwikkelen: draagkracht, liefdevol handelen, inlevingsvermogen, vergeven en opnieuw beginnen, onvoorwaardelijke overgave.

Om het fundament van deze cultuur van het hart stevig te bouwen hebben we kennis van onze geschiedenis nodig. Wie weet nog dat de vrouw pas in 1922 – na een verwoede strijd van o.a. Aletta Jacobs – stemrecht kreeg en dan alleen nog voor vrouwen van 23 jaar en ouder? En wie weet nog dat in de jaren ‘50 – en vaak ook nog in de jaren ’60 – de vrouw geacht werd haar ontslag te nemen als ze ging trouwen? Aletta Jacobs en de dolle Mina’s komen aan bod, maar ook de legendarische Boudicca en Maria Magdalena, als krachtige vrouw van het  eerste christendom.

Mannen met vrouwelijke kracht zijn bij iedereen bekend: Gandhi, Mandela, Obama. Zij stonden voor vrede en het beschermen van de armen en onderdrukten; zij maakten ook een politieke vuist. Ook over hen gaat deze avond.

Als het ons lukt His-story te combineren met Her-story zijn we op de goede weg: dat heeft de toekomst nodig!


Donderdag 4 april 2019 20.00-22.30;
Immanielkerk, Teullandstraat 1, 5503VV Veldhoven

Maria Magdalena, de vrouw van Jezus: rolmodel voor onze tijd, Danielle van Dijk

Locatie: Immanuelkerk, Teullandstraat 1, 5503 VV  Veldhoven
Datum: donderdag 4 april 2019
Tijd: van 20.00 uur tot ca. 22.30 uur/ zaal open vanaf 19.15
Prijs: € 10,- inclusief koffie/thee/water in de pauze


Opgave en info: www.erismeerveldhoven.nl

Bij velen van ons is inmiddels bekend, dat Maria Magdalena de geliefde vrouw van Jezus was, maar zij was veel meer dan dat. Het eerherstel van Maria Magdalena is enorm belangrijk voor het beeld dat we van de vrouw – in algemene zin – hebben. Deze vrouw was immers de evenknie van Jezus. In de Nag Hammadi Geschriften wordt zij zelfs de ‘Sophia’ genoemd, de kosmische en aardse wijsheid.


Paus Franciscus heeft in juni 2016 verklaard dat Maria Magdalena een belangrijke apostel was, net als Petrus en Paulus. Zij was de apostel der apostelen. Zij predikte – vanaf het jaar 44 – in Zuid- Frankrijk en verspreidde de meest authentieke woorden van Jezus, het evangelie van liefde, onder de mensen. Zij legde een fundament voor het eerste christendom in Europa. Dat christendom omvatte toen nog het geheim van reïncarnatie en karma.

Veel minder bekend is dat zij als wettige vrouw van Jezus – vrijwel direct na de kruisiging – met de broer van Jezus (Jacobus de Rechtvaardige) naar Glastonbury in Engeland vluchtte. Daar heersten de Romeinen toen nog niet.

Beamerpresentatie en boekentafel


Zaterdag 20 april 2019 10.15-12.30
Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist

Toegang vrij

Danielle van Dijk en Christa van Kan, kunstenares en vrijeschool-leraar

In de antroposofie en de esoterie wordt een diepere duiding van de kruisiging van Jezus en de Opstanding in het Lichtlichaam gegeven. Dat is nog weinig bekend, maar het is nu aan de tijd dit geheim openbaar te maken. Voor de toekomst is het essentieel ons te realiseren dat we geestelijke wezens zijn en een lichtlichaam in ons dragen, dat ontwikkeld kan worden.

De ochtend draagt het karakter van een viering:

  • 10.15 welkom en stille meditatie;
  • 10.30 Het paasverhaal vanuit de antroposofie: een sluier opgelicht.
  • 11.30 pauze
  • 11.45 kunstzinnige verwerking en lichtmeditatie
  • 12.30 afronding

Afdruk van het gelaat van Jezus op zijn lijkwade

NB: Het boek over het lichtlichaam en de lijkwade van Jezus is op deze viering voor inkoopsprijs te verkrijgen.